Banner

Chính sách các địa phương

STT Tên tài liệu Tải xuống
1 Số 554 QD-UBND tỉnh Bắc Giang - Phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030
2 Số 53 SXD-QLCL TP Đà Nẵng - Triển khai quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
3 Số 03 CT-UBND TP Đà Nẵng - Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
4 Số 817QD -UBND tỉnh Bắc Kạn - Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5 Số 04 2011 CT-UBND tỉnh Bình Định - Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của chính phủ.
6 Số 572 QD-CTUBND tỉnh Bình Định - Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
7 Số 512 VPUBND-KTL tỉnh Đồng Tháp - Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.
8 Số 87 QD-UBND-TL tỉnh Đồng Tháp - Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với dây chuyền sản xuất vật liệu không nung.
9 Số 645 QD-UBND tỉnh Hà Giang - Phê duyệt đề an phát triển gạch không nung trên địa bàn tỉnh.
10 Số 4524 QD-UBND TP Hà Nội - Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
11 Số 27 CT-UBND-TP Hải Phòng - Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bản TP Hải Phòng.
Trở lên trên