Banner

Tiêu chuẩn quốc tế tại Dmc

Hiệu quả chất lượng là vấn đề chung của toàn bộ Công ty. Chỉ có thể tạo ra một sản phẩm, một dịch vụ có chất lượng, có tính cạnh tranh cao khi mà cả hệ thống được tổ chức tốt. Đó chính là lý do tiên quyết mà DmC áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giúp cho hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của DmC theo hướng tinh gọn, chính quy, tăng năng suất lao động và kinh doanh có hiệu quả. Việc thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 làm cho các khâu quản lý, điều hành đều rõ ràng, mọi hoạt động đều tuân theo quy trình khoa học, chặt chẽ và cụ thể. Từ đó tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý, chất lượng điều hành và chất lượng sản phẩm.

Thoả mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng, của xã hội là mục đích của hệ thống quản lý chất lượng tại DmC, do đó DmC rất chú trọng đến việc nghiên cứu và cải tiến sản phẩm cũng như nghiên cứu sản phẩm mới.

DmC cũng luôn đề cao vai trò của dịch vụ theo nghĩa rộng, tức là quan tâm đến phần mềm của sản phẩm, đến dịch vụ sau bán hàng.  Việc xây dựng hệ thống phục vụ bán và sau bán hàng là một phần quan trọng của chiến lược sản phẩm, chiến lược cạnh tranh của DmC.

Điều nổi bật xuyên suốt bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng tại DmC là các vấn đề liên quan đến con người. Nếu không tạo điều kiện để tất cả mọi người nhận thức được đúng vai trò và tầm quan trọng của chất lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ và không tạo cho họ có điều kiện phát huy được mọi khả năng thì hệ thống chất lượng sẽ không đạt được kết quả như mong đợi.

 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 đã được áp dụng tại DmC từ tháng 8 năm 2009. DmC hiểu rõ rằng chính khách hàng là người được thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ, được hưởng lợi từ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008,…

Trở lên trên